Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

500 011 936

infolinia: 730  - 1700

poniedziałek  - piątek

mail: pomorskiebazarek@podr.pl

 

Facebook  Polski ebazarek

DODAJ OGŁOSZENIE
Jak dodać ogłoszenie ?
Nie masz konta? Zarejestruj się

Regulamin Pomorskiego e-bazarku

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi formę umowy pomiędzy Wystawcą, a Administratorem i określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Wystawców z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem pomorskiego e‑bazarku.
 2. Celem Pomorskiego e-bazarku jest umożliwienie bezpłatnego wystawienia ogłoszenia o sprzedaży i promocji produktów i usług, oferowanych głównie przez pomorskich producentów, rolników oraz przedsiębiorców rolnych. Za pośrednictwem Pomorskiego e-bazarku umożliwia się Wystawcom promowanie ich produktów i usług, natomiast konsumentom dotarcie do informacji o nich i ich bezpośrednie nabycie od producentów.
 3. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
  1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument o nazwie „Regulamin Pomorskiego e-bazarku”, o którym mowa w pkt 1,
  2. Administratorze – rozumie się przez to właściciela Pomorskiego e‑bazarku, którym jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,  Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
  3. Administratorze danych osobowych (także ADO) – rozumie się przez to:

                          lub

 

4. Wystawcami Pomorskiego e-bazarku mogą być: pomorscy rolnicy, producenci rolni, producenci i przetwórcy regionalnej i ekologicznej żywności, koła gospodyń wiejskich, twórcy rękodzieła ludowego, usługodawcy usług rolniczych, sprzedawcy maszyn i urządzeń rolniczych.

 

§2

 

Warunki korzystania z pomorskiego e-bazarku

 1. Korzystanie z Pomorskiego e-bazarku jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Wystawianie produktów możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu w formie elektronicznej oraz po zaakceptowaniu przez Administratora.
 3. Utworzenie Profilu, tj. zarejestrowanie się i późniejsze logowanie do Pomorskiego e-bazarku jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Akceptacja Regulaminu przez Wystawcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia, w tym zasady przetwarzania danych osobowych,
  2. dobrowolnie przystępuję do korzystania z usług Pomorskiego e‑bazarku,
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz wszelkie informacje, zamieszczone na moim Profilu są zgodne z prawdą,
  4. wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administratora oraz informacji systemowych o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Pomorskiego e-bazarku.
 5. Wystawca, w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów ze swoim wizerunkiem, logotypem swojej firmy lub innymi formami identyfikacji wizualnej, w celu promocji za pomocą Pomorskiego e-bazarku oraz kont w mediach społecznościowych, prowadzonych przez Administratora.
 6. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za informacje, dane oraz zdjęcia na swoim Profilu.
 7. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje działania w przypadku naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Pomorskiego e-bazarku.
 8. Każdy Wystawca po zalogowaniu ma prawo wglądu do publikowanych przez siebie danych oraz ich edytowania po zaakceptowaniu przez Administratora, w celu aktualizacji i modyfikacji swojego Profilu.
 9. Wystawca może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Pomorskiego e-bazarku oraz zgłosić Administratorowi chęć usunięcia Profilu Wystawcy. Administrator usuwa Profil Wystawcy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Wystawcy. UWAGA – likwidacja Profilu na Pomorskim a-bazarku nie jest równoznaczna z likwidacją Profilu na Polskim e-bazarku, o którego usunięcia należy zwrócić się bezpośrednio do CDR.
 10. W przypadku zbycia całości oferowanego produktu Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora. Administrator może usunąć Profil Wystawcy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Wystawcy.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez Wystawcę oraz ich zgodność ze stanem faktycznym.
 12. Wystawca bierze pełną odpowiedzialność za oferowane przez siebie produkty i ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Wystawca bierze na siebie obowiązek posiadania wszelkich ustanowionych prawem pozwoleń, zgłoszeń, certyfikatów (jeśli się na nie powołuje) oraz zezwoleń, związanych z wprowadzaniem oferowanych produktów do obrotu, m.in. handlowych i sanitarno-epidemiologicznych.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania bądź usuwania treści ogłoszenia (w całości lub w części), w przypadku gdy:
  1. są niezgodne z formułą oraz tematyką Pomorskiego e-bazarku bądź naruszają Regulamin, a Wystawca nie stosuje się do uwag Administratora,
  2. naruszają prawo, dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.
 14. W przypadku, gdy Administrator stwierdzi, że Wystawca nie stosuje się do postanowień  niniejszego Regulaminu, ma prawo usunąć jego Profil, po uprzednim powiadomieniu go drogą elektroniczną o tym zamiarze (za pośrednictwem adresu e-mail bądź telefonu podanego w procesie rejestracji).
 15. Wystawca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Pomorskiego e-bazarku jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Pomorskiego e-bazarku bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości zasobów Pomorskiego e‑bazarku.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek redakcyjnych (w szczególności błędy literowe, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, fleksyjne, których redakcja nie powoduje zmian merytorycznych) w treściach wprowadzanych przez Wystawców.
 18. W przypadku niezałączenia przez Wystawcę fotografii oferowanego produktu Administrator może wprowadzić do wizytówki oferty zdjęcie poglądowe.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnego przenoszenia oferowanych produktów między kategoriami.
 20. Administrator będzie udostępniał bazę danych Pomorskiego e-bazarku właścicielowi Polskiego e‑Bazarku, którym jest CDR. Za jakość i aktualizację danych na platformie Polski e‑bazarek, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

§3

Podmioty uprawnione do rejestracji w Pomorskim e-bazarku

 1. Uprawnionym do rejestracji w Pomorskim e-bazarku oraz uzyskania statusu Wystawcy jest podmiot, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
  1. produkuje żywność w systemie jakości, tj.: Integrowana Produkcja, Jakość Tradycja; Quality Meat Program (QMP); System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP); System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System),
  2. produkuje żywność ekologiczną, zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1235),
  3. wytwarza produkt, który jest zarejestrowany w rejestrze: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS),
  4. wytwarzany przez niego produkt ma nadane oznaczenie Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ),
  5. wytwarza produkt, który jest oznakowany znakiem graficznym zawierającym informację „Produkt polski”, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1688 z póź. zm.),
  6. jego produkt jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z ustawą z dnia  9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 588 z póź. zm.),
  7. jest producentem rolnym prowadzącym:
   • sprzedaż bezpośrednią, w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 872),
   • rolniczy handel detaliczny, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j Dz.U. z 2023 poz. 1448),
   • dostawy bezpośrednie, o których mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1448) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U. z 2007 nr 112, poz. 774),
   • MOL – sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną, o której mowa art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 872) i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. 2016 poz. 451),
  8. produkuje żywność w ramach działalności koła gospodyń wiejskich funkcjonującego na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U.  z 2023 poz. 1179 z póź. zm.) lub na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz.U. 2022 poz. 281 z póź. zm.) lub na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j Dz.U. 2020 poz. 2261),
  9. sprzedaje zwierzęta, maszyny i urządzenia rolnicze, rękodzieło,
  10. oferuje usługi rolnicze.
 2. Obrót wyrobami zawierającymi alkohol pochodzący z produkcji nierejestrowanej, w tym obrót winami własnej produkcji jest zakazany. Pomorskiego e-bazarek będzie sprawdzany pod kątem legalności alkoholu przez odpowiednie instytucje kontrolujące.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do nieumieszczania w Pomorskiego e-bazarku ofert podmiotów, które świadczą usługi o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Administratora.

 

§4

Rejestracja Wystawcy

 1. Rejestracja Wystawcy w Pomorskim e-bazarku polega na poprawnym wypełnieniu formularza w wersji elektronicznej znajdującego się na stronie: pomorskiebazarek.pl oraz zaakceptowaniu zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Podczas procesu rejestracji Wystawca zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Pomorskiego e-bazarku przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu oraz hasła. Ogłoszenie zamieszczane jest na okres nieoznaczony. Wystawca na bieżąco aktualizuje swoją ofertę.
 3. Weryfikacja i zatwierdzenie Wystawcy dokonywane są przez Administratora po ukończeniu procesu rejestracyjnego przez Wystawcę.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Administrator zwraca się do Wystawcy z prośbą o wyjaśnienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Wystawcę lub kontaktuje się z nim telefonicznie.
 5. Po pozytywnej weryfikacji danych Wystawcy, Administrator zatwierdza Profil Wystawcy.
 6. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, Administrator informuje Wystawcę o powodach uniemożliwiających zarejestrowanie w pomorskim e-bazarku.
 7. Zarejestrowany Wystawca ma możliwość dodawania produktów i dokonywania zmian w swoim Profilu po uprzedniej akceptacji przez Administratora.

 

§ 5

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Wystawców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych Wystawcy (ADO) jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, e-mail: iod@podr.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi Pomorskiego e-bazarku, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu 8 – jako odrębny ADO,
  2.  podmioty upoważnione z mocy prawa,
  3. podmioty, którym ADO powierzył przewarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów,
  4. odwiedzający stronę internetową https://www.pomorskiebazarek.pl/ oraz media społecznościowe ADO.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła rezygnacja z usługi pomorskiego e-bazarku.
 6. Dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
 7. Dane osobowe nie będą poddawane transgranicznemu przewarzaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 8. Wystawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do przeniesienia swoich danych.
 9. Wystawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

§ 6
 

Postanowienia końcowe

 1. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pomorskiego e-bazarku Wystawca może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: www.pomorskiebazarek@podr.pl lub telefonicznie: 500 011 936.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Pomorskiego e-bazarku z przyczyn niezależnych od niego.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie www.pomorskiebazarek.pl.